เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54 --]

ฟรีแผนการสอน ข้อสอบ ใบงานนักเรียน -> ข้อสอบครู ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ครู ศรช. สพฐ. กทม. -> แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ผู้มาเยือน 2012-11-25 13:53

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54

41.  คนเจ้าระเบียบมีเหตุผลของตนเอง.....อยากจะมีความสุข........รับ เหตุของความไม่มีระเบียบของ     
        คนอื่น.........ไม่ใช่จะเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นมีระเบียบเหมือนตนเ อง ......มาตรฐานความมีระเบียบ 
       ของคนไม่เท่ากัน? 
       ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด 
                  ก. ถ้า  ควร  ด้วย  เพราะ                                             ข. ในเมื่อ  ต้อง  บ้าง  ซึ่ง 
                  ค. เพื่อ  อาจ  ด้วย  เนื่องจาก                                       ง. เนื่องจาก  ควร  บ้าง  ทั้งนี้ 
42. ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด 
       .........เรานับถือพุทธศาสนา  ฉะนั้น............วันวิสาขบูชาเรา........ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศ ล 
                  ก. เนื่องจาก  เมื่อถึง  จึง                                             ข. เหตุที่  ใน  จึง 
                  ค. เพราะ  เมื่อ  จะ                                                         ง. เนื่องจาก  ถึง  จึง 
43. ข้อความใดที่เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง 
       เมื่อลมโชยพัดมา.............................ก็แกว่งไกว 
                  ก. ผมของวิภาดา                                                            ข. ผ้าม่านที่หน้าต่าง 
                  ค. ธงที่หน้าโรงเรียน                                                 ง. กิ่งกุหลาบ 
44. คำใดใช้เติมช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ 
     ? ความจริงไม่ใช่ฟ้า  สิ่งที่ปรากฏเป็นสีครามนั้น  คือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ..........? 
                  ก. นั่นเอง                                                                             ข. แน่นอน 
                  ค. ต่างหาก                                                                         ง. เท่านั่น 
45. คำใด ไม่อาจใช้เติมในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ 
     ? คนมีสติ.............ตกอยู่ในอันตราย  ก็สามารถคิดหาทางเอาตัวรอดได้? 
                  ก. แม้                                                                                   ข.แม้น 
                  ค. ถึง                                                                                   ง. หาก 
46. ? แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกทำตัวเหลวแหลก..........................พ ่อแม่อย่างนี้  แค่นี้พ่อแม่ก็......... 
       ญาติพี่น้องจะแย่อยู่แล้ว  อย่าทำให้แม่....มากกว่านี้  จะทำอะไรก็..............พ่อแม่บ้าง? 
                  ก. ขายหน้า  เสียหน้า  ฉีกหน้า  รักหน้า 
                  ข. ฉีกหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ขายหน้า 
                  ค. ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ฉีกหน้า 
                  ง. ฉีกหน้า  ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า 
  
47. ? ถ้าไม่เย้าแหย่ใครแล้วเขา .........ก็แสดงว่าไม่สบอารมณ์  และถ้าเขา........ยังกับแสงไฟ 
       ก็ให้ระวังตัวให้ดี  เขาอาจทำร้ายเราได้ง่ายๆที่เตือนเท่านี้ไม่ต้องมาทำ.......ทำเป ็นคนบ่อ 
       น้ำตาตื้นไปได้  แล้วก็ไม่ต้องค้อนพี่จน...........ด้วยละนะ? 
                  ก. ตาคว่ำ  ตาเขียว  ตาแดงๆตาแดง 
                  ข. ตาแดงๆตาแดง ตาคว่ำ ตาเชียว 
                  ค. ตาเขียว  ตาแดง ตาแดงๆ ตาคว่ำ 
                  ง. ตาเขียว ตาแดงๆ ตาแดง ตาคว่ำ 
48. คำที่มีความหมายเหมือนกันในข้อใด  ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด 
                  ก.ดูซิปลาก็เน่าผักก็บูดจะเหลืออะไรกิน 
                  ข. ฝนตก  ชุกโจรก็ชุมมันน่าไปเหรอแถวนั้น 
                  ค. คนขับก็ดูบางรถก็ดูผอมลีบเล็กเหมาะกันดี 
                  ง. งานช้างสุรินทร์ปีนี้ไม่น่าดูหรอก  เพราะช้างส้มไปตั้งหลายเชือกแถมครวญช้างก็ 
                        คว่ำไปอีกหลายคน 
49. ?เขาออกจะสนใจในลัทธิคอมมิวนิสต์มากเกินไป  จึงไม่สนใจที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับประชาธิปไตย  ทั้งดูๆก็ออกจะสนใจในอบายมุขมากขึ้นทุกทีด้วย? 
                  ก. งมงาย  ใฝ่ใจ  ฝักใฝ่          ข.หมกมุ่น  ใส่ใจ  งมงาย                   ค. ฝักใฝ่  ใส่ใจ  มัวเมา                ง. มัวเมา  ใฝ่ใจ  หมกมุ่น 
50. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนามว่า  องค์ 
                 ก. พระมาลา         ข. พระทนต์          ; ;    ค. พระภิกษุ       ง.พระศรี 
51. ข้อใดใช้เริ่มต้นเนื้อเรื่องในหนังสือราชการ  ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุหนักแน่นที่   
       จำเป็นต้องมีหนังสือไป  เพื่อให้ผู้รับหนังสือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                  ก. ด้วย                   ข. เนื่องจาก                      ค. ตามที่               ง. อนุสนธิ 
52. ความในข้อใดเหมาะที่จะใช้ในหนังสือราชการ 
                  ก. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส 
                  ข. คำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม 
                  ค. พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้วเหมือนกัน 
                  ง. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และแจ้งผลให้คณะมนุษยศาสตร์ทราบด้วย  จักขอบคุณมาก 
53. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงนายกรัฐมนตรี  เขียน ?จุดประสงค์? ของเรื่องว่าอย่างไร 
                  ก. จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                             ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                  ค. จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                      ง. จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
54. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร 
                  ก. ด้วยความเคารพ                                                         ข. ขอแสดงความนับถือ 
                  ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                             ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
5. คำใดใช้ราชาศัพท์ผิด 
        พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาส  ให้เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
         ก. เสด็จออก    ข. พระราชทาน        ค. พระราชวโรกาส    ง. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
56. ถ้านักเรียนต้องการบอกให้เพื่อนรู้ว่า  หลวงปู่เทสก์อยู่ประจำที่วัดหินหมากแป้ง  นักเรียนจะใช้คำในข้อใด 
                  ก. หลวงปู่เทสก์อยู่ที่วัดหินหมากแป้ง    &nb sp;          ข. หลวงปู่เทสก์บวชที่วัดหินหมากแป้ง 
                  ค. หลวงปู่เทสก์จำวัดอยู่ที่วัดหินหมากแป้ง   &nbs p;     ง. หลวงปู่เทสก์จำพรรษาที่วัดหินหมากแป้ง 
57. ข้อใดเป็นประโยคที่ใช้ภาษาแบบแผน 
                  ก. เขาพูดเป็นต่อยหอย                                                ข. เขาพ่นเป็นคุ้งเป็นแคว 
                  ค. เขาพูดพล่ามไม่หยุดฟังคนอื่น                         ง. หมอนั่นพูดบ้าน้ำลายอยู่คนเดียว 
58. การจัดลำดับคำในข้อใดถูกต้องชัดเจน 
                  ก. เขาฟังเพลง  จากวิทยุที่นำติดตัวมาเพียงเบาๆ 
                  ข. นักเรียนต้องใช้รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นมีเชือกผูก 
                  ค. เครื่องบินของข้าศึกถูกยิงตกขณะบินล่วงล้ำเขตแดนหลายเครื่อง 
                  ง. บางคนขยัน บางคนเกียจคร้าน  จึงทำให้บางคนยากจน  บางคนร่ำรอย 
59. ข้อใดเป็นประโยคที่มีความหมายกำกวม 
                  ก. นายอินถาผู้นำชาวนาคนสำคัญถูกฆ่าตาย 
                  ข. การท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ เพิ่มกำไรแก่ชีวิต 
                  ค. ลูกชายของนายแดงซึ่งบวชเมื่อปีกลาย  ตายเสียแล้ว 
                  ง. ท้าวสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าหาญเป็นตัวอย่างนักรบหญิงไทย 
์ 
60. ?เขาเดินก้มหน้าอย่างตั้งใจจะไปให้  และกระชับโดยได้ความเท่าเดิมและตรงความหมายที่สุด 
                  ก. เขาก้มหน้าก้มตาเดินไปบ้านคุณป้า                                   
                  ข. เขาตั้งอกตั้งใจเดินไปบ้านคุณป้า 
                  ค. เขาเดินดุ่มๆไปบ้านคุณป้า 
                  ง. เขาเดินดุ่ยๆๆไปบ้านคุณป้า 
61. ความเปรียบในข้อใดใช้ได้ถูกต้องตามสำนวนไทย 
                  ก. เธอตกใจกลัวหน้าซีดขาวราวกับสำลี 
                  ข. น้ำในบ่อหน้าบ้านเธอใสราวกับใยบัวเลยนะ 
                  ค. แม่มาบ้านแรกอย่างนี้  ต้องบ่นเป็นหมีกินผึ้งอีกแน่เลย 
                  ง. ฉันไม่กล้าไปขอขนมจากเขาหรอก  คนอะไรใจแข็งเป็นหินเลย 
  
62. ข้อความที่ว่า  ?เมื่อยังติดขัดก็ถามท่านผู้รู้อื่นๆ ต่อไป  และไม่ควรที่จะกระดากอายในการไต่ถาม 
       สิ่งที่เราไม่รู้  เพราะว่าการทะนงตัวว่าเรารู้มาก 1 ดูถูกผู้อื่น  ว่าไม่รู้ 1 และ การถือเกียรติว่าไม่ควร 
       ถามคนต่ำต้อยกว่าตน 1 ทั้ง 3 นี้เป็นมารที่จะรั้งเราให้ลงจาก  ฐานะเป็นนักปราชญ์?นั้นผู้แต่งตั้งการ 
       จะสื่อ  ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอย่างไร 
                  ก. อย่าคิดว่าตัวรู้มากอยู่แล้ว                                        ข. อย่าคิดว่าคนอื่นไม่มีความรู้ 
                  ค. อยากรู้ต้องถามคนอื่นที่เรียนน้อยกว่าตน                      ง. อยากมีความรู้ต้องไม่อายที่จะถาม 
63. ?ชีวิตมีเกิดก็ย่อมมีดับ  เมื่อมีการอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีการพลัดพรากจากกัน.............. .......หมุนเวียน 
          เปลี่ยนแปลงไป? 
                  ก. ชีวิตเป็นอนิจจัง                                                         ข. ชีวิตเป็นอนัตตา 
                  ค. ชีวิตเป็นวัฏสงสาร                                                 ง. ชีวิตเป็นกฎแห่งกรรม 
64. ความก้าวหน้าในงานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความสามารถจังหวะ 
       และโอกาสของผู้ปฏิบัติงาน  ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ  ให้คุณให้โทษโครงสร้างของงานตลอดจน 
       สถานการณ์ของสังคมภายนอก  จากบทความดังกล่าวข้อความใดคือสาระสำคัญ 
                  ก.ลักษณะของการทำงาน                                          ข.  เทคนิคในการทำงาน 
                  ค.สภาพการทำงาน                                                       ง. องค์ประกอบการทำงาน 
65. ใครต้องการจะตายเพราะไฟลามทุ่งละก็หาทางให้หนามเกี่ยวเข็มดำ&nb sp; หาแผลใส่ตัว  แล้วอย่ารักษา 
        หรือจะให้แน่ก็หาพวกใบไม้หญ้ามาตำพอกแผลเอาไว้  ถ้าบังเอิญร่างกายยังแข็งแรงแผลเกิดหาย 
       ไปได้ก็หาทางทำให้ร่างกายอ่อนแอ  แล้วพยายามทำให้ผิวหนังมีแผลเอาไว้  คนอยากตายอาจโชค 
         ดี  สมปรารถนา  เจตนาของผู้เขียนคืออะไร 
                  ก. ห้ามกระทำ                                                                   ข. ชี้ข้อบกพร่อง 
                  ค. ยั่วยุให้โต้แย้ง                                                              ง. แนะนำให้ปฏิบัติตาม 
อ่านข้อความต่อไปนี้  ตอบคำถาม  ข้อ 66-68 
                  ?พระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชทานทอดกฐินวัดหนึ่ง  ทอดพระเนตรเห็นเด็ก 
วัดตัดต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ตามกำแพงโดยสะเพร่า  คือ ไม่ขูดเอารากเหง้าออกให้หมด  เป็นแต่ตันแล้วเอาปูน 
ขาวโบกกลบ  ซึ่งไม่ช้ามันก็จะแตกหน่อขึ้นอีก  และทรงเห็นรอยเกลี่ยเนินทรายที่สูงเอาไปถมที่ลุ่ม 
เพื่อให้พื้นสนามราบ  ตามทางเสด็จพระราชดำเนิน  พระองค์มิได้ติให้เดือดร้อนเลย  เป็นแต่ดำตรัสชม 
ท่านเจ้าอาวาสเป็นใจความว่า มีความพอพระทัยในการปราบหญ้า  โดยขุดทรายขึ้นให้หมดราก  แล้ว 
ยังเอาทรายถมที่ลุ่มได้อีก  เป็นการทำประโยชน์อย่างเดียวได้ผล 2 อย่าง  และทรงเห็นใจว่ามีคนน้อย 
ปราบต้นโพธิ์บนกำแพงเหมือนปราบหญ้าต่อไป? 
66. ความคิดสำคัญของข้อความนี้สรุปได้ตรงกับข้อใดที่สุด 
                  ก. ติเพื่อก่อ  ยอเพื่อทำลาย 
                  ข. ติเพื่อการแก้ไข  ชมเพื่อให้กำลังใจ 
                  ค. จะติไปทำไม  ชมเพื่อให้กำลังใจดีกว่า 
                  ง. จะติจะชม  ต้องให้สมกับงานที่ทำ 
67. เจตนาของผู้เขียน  คือข้อใด 
                  ก. ให้ความรู้ในการปราบหญ้าและปรับสนาม 
                  ข.แนะนำให้ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังที่มีอยู่ 
                  ค. เห็นอกเห็นใจผู้ทำงาน  และการชมผลงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด 
                  ง. ชี้ให้เห็นความแตกต่าง  ระหว่างการปราบต้นโพธิ์กับการปราบหญ้า 
68. ข้อความนี้สามารถยกเป็นตัวอย่างในการสั่งสอนกุลบุตรธิดาได้อย่า งเหมาะสมที่สุดในเรื่องใด 
                  ก. อย่าทำงานเพียงเพื่อ ?ขายผ้าเอาหน้ารอด? 
                  ข. อย่าทำการใดในลักษณะการเกลี่ยและกลบอย่างขอไปที 
                  ค. อย่าใช้วิธีเดียวกับงาน 2 แบบที่ต่างลักษณะกัน 
                  ง. อย่าติให้เสียงาน  จงแปลงข้อตินั้นให้เป็นคำชม  จะได้ผลมากกว่า 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  69-73 
                  ?แต่คนทั้งปวงบางทีอาจจะลืมเสียสนิทว่า  ชนบทนั่นเองเปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้และคนโดยมากนั้นเมื่อพู ดถึงก็มักจะไปยกย่องที่แก่นไม้มากกว่าเปลือ ก  ยากจะติฉินนินทาใครบางทีก็ยังอุปมาเอาว่าเป็นคนไม่มีแก่นมีแต่เ ปลือก  คือหาสติปัญญาอะไรมิได้  ดูถูกเปลือกแต่ไปยกย่องแก่น  ต้นกล้วยนั้นมีแก่นหรือไม่แต่ก็เลี้ยงชีวิตคนมาไม่น้อยด้วยผลขอ งมั น  ฉันใดก็ฉันนั้นชนบทนั่นเองหล่อเลี้ยงแก่นคือชาวกรุงทุกวันนี้&n bsp; แต่คนก็มาเพ่งหนักเอาที่ในเมืองทุ่มเทส่วนใหญ่ลง ณ ที่นี้ จนเมืองนั้นเองเป็นแหล่งของมลภาวะทั้งปวงไป? 
69. สาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการโต้แย้งคืออะไร 
                  ก. ในเมืองเป็นแหล่งมลภาวะที่ควรแก้ไข 
                  ข. รัฐบาลให้ความสำคัญแก่เมืองมากกว่าชนบท 
                  ค. ชนบททำประโยชน์แก่เมืองมาก  แต่ได้รับตอบแทนน้อย 
                  ง. สังคมชนบทมีความสำคัญน้อยกว่าในเมือง 
70. ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไรในการเขียน 
                  ก. แนะนำ                                                                            ข.ปรารถนา 
                  ค. เตือนสติ                                                                         ง. เปลี่ยนทรรศนะ 
71. จุดเด่นในข้อเขียนนี้ใช้เหตุผลอย่างไร 
                  ก.ยกตัวอย่างให้เห็น                                                  ข. ใช้แนวใหม่  ในการเปรียบเทียบ 
                  ค. ใช้คำกะทัดรัด                                                            ง. ให้เหตุผลดี 
72.จากข้อเขียนนี้ผู้อ่านจะทราบว่าผู้เขียนมีความคิดอย่างไร 
                  ก.รักความยุติธรรม                                                         ข.ชอบเปรียบเทียบ 
                  ค.ชอบสร้างสรรค์                                                           ง. ชอบชนบท 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 73-74 
                  เมื่อก่อนเราเคยได้ยินสำนวนที่ว่า  ?ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว?  แต่ถ้าปลาจะมาอยู่ในนาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก  เพราะปลากินวัชพืช,แมลงศัตรูข้าวหลายชนิด,ช่วยพรวนดินโดยการว่า ยและการหาอาหาร  ปลา 1 ตัว  พอดีกับพื้นที่ 1 ตารางเมตร  พันธ์ปลาที่อาจใช้ในระบบนี้มีหลานชนิด  เช่นปลาไน,ปลายีศกเทศ,ปลานวลจันทร์เทศ,ปลาจีน,ปลานิล,ปลาตะเพีย นและปลาเฉาหรือปลากินหญ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็สูบน้ำออกให้นาแห้ ง  ปลาจะมารวมอยู่ในคูน้ำโดยรอบ  ข้าวได้เพิ่มขึ้นปลาก็ได้กำไร 
  
73. ข้อความนี้ควรให้ชื่อเรื่องตามข้อใด 
                  ก.การเลี้ยงปลาในนา         เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54 --] [-- top --]


ผู้ดูแลระบบ นายวรัญญู บุตรรินทร์ MSN : FreewebforU@hotmail.com และ admin@kroox.net [ครูเอ็กซ์] โทร : 080-756-7590
รับทำเว็บไซต์ โรงเรียน อบต. เทศบาล หน่วยงานอื่น และส่วนตัว ราคาถูก [ครูเอ็กซ์] โทร : 080-756-7590 MSN : FreewebforU@hotmail.com
Powered by Kroox.net version Code © 2012 ครูเอ็กซ์ ดอต เน็ต
Time 0.065802 second(s),query:1 Gzip enabled