เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 4754เข้าชม
  • 23ตอบกลับ

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ Gogo Loves English 2

ระดับ : *
โพสต์
*
เงิน
*
ความดี
*
เครดิต
*
จิตพิสัย
*
บริจาค
0
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ

GogoLoves

English2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

พัฒนาทักษะทางภาษาครบทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

ตามแนวคิดBackward Design

·       ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·       ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·       ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย
·       ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสารการคิด
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี
·       แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง สะดวกในการใช้  
·       มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·       นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ    

                                                         สารบัญ                                                               
ตอนที่ 1 คำแนะการจัดการเรียนรู้ชุดการเรียนการสอน Gogo Loves English ............... 00
         1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้........................................................................ 00
         2. องค์ประกอบชุดการเรียนการสอน Gogo LovesEnglish ………………………..……. 00
       3. การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของBackward Design .........................................00
         4. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้.............................. 00
         5 ตารางวิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี .........................................00
         6. โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้............................................... 00
ตอนที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ ................................................ 00
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   Doyou Known?......................................................................... 00
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   Unit 1 Hello Gogo! .................................................................... 00
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   Unit 2 They’re big. ................................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   Unit 3 Do you like baseball?................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5   Unit 4 Review 1 ........................................................................ 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6   Bonus 1 .................................................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7   Unit5 What’s that?................................................................. 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8   Unit 6 What are these? .......................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9   Unit 7 Where’s my book? ........................................................ 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 Unit 8 Review 2 ........................................................................ 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 Bonus 2 ..................................................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 Unit9 What time is it? ............................................................. 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 Unit 10 How many are there?.................................................. 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 Unit 11 Do you have plates?.................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 Unit 12 Review 3 ...................................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 Bonus 3 ..................................................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 Culture 1: Clothing ..................................................................... 000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 Culture 2: My room .................................................................... 000
ภาคผนวก : สื่อประกอบการเรียนการสอน..............................................................................  000
            ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
โพสต์
8
เงิน
41
ความดี
41
เครดิต
41
จิตพิสัย
41
บริจาค
41
ขอบคุณคะ
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น